Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce  zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://bip.wieliczka.kpp.policja.gov.pl


Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23


Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-08-28


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest Paweł Tomasik, adres poczty elektronicznej rzecznik@wieliczka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8341 262. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ul. Jedynaka 30A w Wieliczce. Jednostce podlegają Komisariat Policji w Niepołomicach, który znajduje się na ulicy Plac Zwycięstwa 8, oraz Komisariat Policji w Gdowie, usytuowany na ulicy Rynek 32.  Siedziba komendy oznaczona jest tablicą z numerem ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.
 

Wejście główne znajduje się od strony parkingu przy ulicy Jedynaka ( brak schodów).   
 

W holu głównym po lewej stronie znajduje się Stanowisko Kierowania, na wprost znajduje się Punkt Recepcyjny. W Punkcie Recepcyjnym w godzinach urzędowania odbywa się punkt kontroli ruchu osobowego. Personel Punktu Recepcyjnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po godzinach urzędowania funkcjonariusze pełniący służbę na Stanowisku Kierowania są odpowiedzialni między innymi za obsługę interesantów.
 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone drzwiami otwieranymi po wprowadzeniu kodu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Po schodach tych nie może poruszać się osoba na wózku inwalidzkim.  
 

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju nr 1B,  który znajduje się po prawej stronie biura przepustek, za pokojem 1  A. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.
 

W budynku brak windy. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.


Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia.


Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.


W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.


Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce oraz podległe  jej komisariaty, nie zapewniają  informacji na temat rozkładu pomieszczeń, w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, z uwagi na ochronę obiektu zawartą w Planie Ochrony KPP oraz KP, który jest dokumentem niejawnym.

Komisariat Policji w Niepołomicach ul. Plac Zwycięstwa 8

Siedziba Komisariatu Policji w Niepołomicach oznaczona jest tablicą z numerem budynku oraz napisem POLICJA umieszczonym po lewej stronie wejścia do budynku. Komisariat nie jest przystosowany do przyjmowania osób, ze szczególnymi potrzebami zwłaszcza niepełnosprawnych ruchowo. Do wejścia komisariatu prowadzi 9 schodów. W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze obok pokoju numer 7. Przy budynku, nie ma wyznaczonego miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Mając powyższe na uwadze, Komisariat Policji w Niepołomicach zapewnia jedynie dostęp alternatywny, gdzie każda osoba może się spotkać z Policjantem w domu lub innym dogodnym dla niej miejscu po wcześniejszym telefonicznym wspólnie ustalonym terminie wizyty.
 

Komisariat Policji w Gdowie ul. Rynek 32

Budynek w którym mieści siedziba Komisariatu Policji w Gdowie, oznaczony jest tablicą z numerem ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym na ścianie południowej budynku. Budynek Komisariatu jest częściowo dostosowany do przyjmowania i obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście główne znajduje się od strony ulicy Krakowskiej, bezpośrednio z chodnika. W przedsionku budynku znajduje się domofon przywołania oraz kontaktu ze służbą dyżurną. W holu głównym po prawej stronie znajduje się Stanowisko Kierowania, na wprost wejście do kolejnych pomieszczeń wewnątrz komisariatu. Funkcjonariusze pełniący służbę na Stanowisku Kierowania są odpowiedzialni między innymi za obsługę interesantów. Interesanci poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji. Przejście z holu, do dalszej części obiektu, zabezpieczone jest drzwiami z zamkiem elektromagnetycznym, otwieranym od środka przez funkcjonariusza Policji. Przez drzwi może swobodnie przejechać osoba poruszająca się na wózku. Interesanci mogą być obsłużeni na parterze, bądź na pierwszym piętrze. W budynku brak jest windy. Interesanci z niepełnosprawnością, obsługiwani są na parterze w pokoju nr 20. W budynku brak jest toalety dla interesantów.
 
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.


Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet.
z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl


Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź:
https://wieliczka.policja.gov.pl/kwi/informacje/informacje-dla-osob-z-niepelno/37801,Informacje-dla-osob-niedoslyszacych.html


W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Oficerem Prasowym, adres poczty elektronicznej rzecznik@wieliczka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 83 41 262.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 01.10.2020
Data modyfikacji : 07.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kaczor Zespół ds. Informatyki i Łączności Wydziału Wspomagającego
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Kaczor
do góry