KIEROWNICTWO - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO

 

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WIELICZCE

 

Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce

młodszy inspektor Mirosław Strach
 
 
 

Jest absolwentem:

 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Wydział Pedagogiczny – Samorząd i Polityka Lokalna
 • Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Przebieg służby:

 • 20.08.1995r. - aplikant PPPiP KP I w Katowicach,
 • 01.05.1997r. - policjant DPI KP w Czchowie, KPP w Brzesku,
 • 01.07.2000r. - policjant Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Brzesku,
 • 01.01.2004r. - referent Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Brzesku,
 • 15.03.2004r. - po. detektyw Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej KPP w Brzesku,
 • 01.03.2005r. - referent Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej KPP w Brzesku,
 • 14.10.2005r. - kurs specjalistyczny w WSPol w Szczytnie,
 • 01.12.2005r. - detektyw Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej KPP w Brzesku,
 • 01.07.2007r. - specjalista Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Bochni,
 • 23.02.2009r. - szkolenie oficerskie w WSPol w Szczytnie,
 • 01.05.2011r. - specjalista Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Bochni,
 • 01.10.2012r. - po. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu,
 • 01.04.2013r. - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu,
 • 01.03.2014r. - po. Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu,
 • 15.09.2014r. - Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu,
 • 20.10.2014r. - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni,
 • 07.03.2017r. - p.o. Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • 01.05.2017r. - Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
 • 22.02.2019r. - p.o. Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce
 • 10.04.2019r. - Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce

W ramach kształcenia zawodowego ukończył m.in. kursy i szkolenia:

 • dochodzeniowo-śledczy Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych Policji z zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką Policji,
 • dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania – z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • prawa człowieka w zarządzaniu Policją

Posiadane odznaczenia, odznaki resortowe, wyróżnienia (nazwa):

 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant"
 • Medal „Pro Publico Bono" – Nowy Wiśnicz
 • Medal „25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów"
 • Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
 • Srebrny Medal "Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju"
 • Medal "Zasłużony dla Łowiectwa Okręgu Tarnowskiego"
 • Odznaka za "Zasługi dla Łowiectwa"
 • Srebrny Krzyż "Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego"
 • Srebrny Medal "Za Długoletnią Służbę"
 • Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Odznaka za "Zasługi dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych"
 • Brązowy Krzyż Zasługi - odznaczenie państwowe
 • Złoty Krzyż "Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego"
 • Odznaka "Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych"
 • Krzyż Niepodległości z Gwiazdą klasy I nadany Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZP

 


 

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce

młodszy inspektor Agnieszka Burzec-Czesak

 

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

Przebieg służby:

•   25.11.2003 r. – 31.12.2003 r. – przyjęta do służby w Policji i mianowana na stanowisko kursant Wydziału Kryminalnego KPP w Wieliczce

•   01.01.2004 r. – 11.09.2004 r. – kursant Zespołu Dochodzeniowo – Śledczego Wydziału Kryminalnego KPP w Wieliczce

•   12.09.2004 r. – 31.03.2006 r. – aplikant Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Niepołomicach KPP w Wieliczce

•   01.04.2006 r. – 30.06.2007 r. – policjant Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Niepołomicach KPP w Wieliczce

•   16.12.2007 r. – 15.04.2008 r. – referent Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Zielonkach KPP w Krakowie

•   16.04.2008 r. – 16.08.2009 r. – detektyw Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Niepołomicach KPP w Wieliczce

•   17.08.2009 r. – 18.04.2012 r. – specjalista Zespołu Kryminalnego Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KPP w Wieliczce

•   19.04.2012 r. – 30.09.2013 r. – zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Wieliczce

•   01.10.2013 r. – 31.07.2016 r. – naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KPP w Wieliczce

•   01.08.2016 r. – 23.02.2020 r. – naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KPP w Wieliczce

•   24.02.2020 r. – 30.06.2020 r. – p.o. I zastępca Komendanta Powiatowego Policji  KPP w Wieliczce

•   01.07.2020 r. –  I zastępca Komendanta Powiatowego Policji  KPP w Wieliczce

 

 

 

 

Kompetencje:

 

I. W zakresie organizacji i zarządzania, należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i analiz struktur organizacyjno - etatowych, podległych jednostek i komórek organizacyjnych oraz racjonalnego rozmieszczenia w nich i wykorzystania przydzielonego limitu etatów;
 • kształtowanie i realizowanie polityki kadrowej i dyscyplinarnej;
 • zapewnienie przestrzegania przepisów o zachowaniu tajemnicy ustawowo chronionej w podległych jednostkach i komórkach, a także stwarzanie warunków zabezpieczających prawidłowy obieg oraz przechowywanie dokumentów i korespondencji;
 • kształtowanie i prowadzenie w środkach masowego przekazu działalności informacyjno - propagandowej, dotyczącej realizowania przez Policję zadań w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz profilaktyki w tym zakresie;
 • inspirowanie i wspieranie działalności wynalazczej i racjonalizatorskiej;
 • podejmowanie działań w kierunku, doskonalenia zawodowego policjantów, a także utrzymania sprawności i rozwoju kultury fizycznej oraz sportu wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 • organizowanie, eksploatowanie i techniczne utrzymanie zainstalowanych
 • w Komendzie Powiatowej oraz podległych jednostkach systemów łączności i informatyki oraz koordynowanie tych systemów we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji;
 • zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy Powiatowej oraz podległych jednostek Policji;
 • zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa użytkowanymi przez jednostki Policji powiatu suskiego;
 • pełnienie funkcji kierownika zakładu wobec pracowników cywilnych;
 • pełnienie funkcji organu administracji państwowej I instancji w decyzjach dotyczących:a) spraw osobowych,
 1. spraw dyscyplinarnych,
 2. spraw mieszkaniowych,
 3. innych, na mocy odrębnych przepisów.

II. W zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego należy w szczególności:

 • przeciwdziałanie przyczynom i warunkom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
 • nadzorowanie działań w zakresie ustalania i ujawniania przestępstw i wykroczeń a także wykrywania i ścigania ich sprawców poprzez:
 1. wykonywanie czynności procesowych w ramach postępowań przygotowawczych
 2. w zakresie wynikającym z uprawnień i obowiązków ustawowych;
 3. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, operacyjno – technicznych, kryminalistycznych oraz innych w trybie i zakresie określonych w odrębnych przepisach;
 • nadzorowanie wykonywania czynności na polecenie Prokuratur i Sądów oraz innych organów w trybie i zakresie wynikającym z uprawnień i obowiązków ustawowych;
 • nadzorowanie działalności rozpoznawczej, zapobiegawczej i wykrywczej związanej ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń;
 • nadzorowanie i koordynowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości zorganizowanej i transgranicznej w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
 • nadzorowanie poszukiwań osób i rzeczy, działań pościgowych i blokadowych, konwojowania osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych oraz transportu pieniężnych i przedmiotów wartościowych, bądź stanowiących tajemnicę ustawowo chronioną;
 • współdziałanie w zakresie zapobiegania naruszania porządku prawnego, a także zjawiskom kryminogennym z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w tym zwłaszcza prowadzącymi działalność kontrolną;
 • nadzorowanie działań podległej komórki, jednostek organizacyjnych, innych policjantów oraz doskonalenie metod ich pracy;
 • analizowanie i opiniowanie szczegółowych planów i harmonogramów przedsięwzięć realizowanych przez komórki i jednostki organizacyjne;
 • koordynowanie i określanie form współdziałania komórek i jednostek Policji;

III. Do zakresu zadań Komendanta Powiatowego Policji należy również:

 • zapewnienie jak najwyższej mobilizacji, gotowości alarmowej podległych jednostek i komórek;
 • zapewnienie warunków do prowadzenia gospodarki finansowej, materiałowo-technicznej, inwestycyjnej oraz transportowej;
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania łączności i informatyki;
 • nadzorowanie prowadzenia spraw socjalno-bytowych oraz dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • organizowanie ochrony przeciwpożarowej w obiektach Policji .

IV. W celu właściwej realizacji zadań oraz zapewnienia warunków sprawnego i efektywnego kierowania działalnością Policji, Komendant Powiatowy:

 • tworzy i likwiduje, w zakresie określonym odrębnymi przepisami komórki organizacyjne, Komisariaty i Posterunki Policji;
 • powołuje po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta ( burmistrza ) lub wójtów Komendanta Komisariatu Policji;
 • dokonuje systematycznych analiz i ocen sianu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, z uwzględnieniem prognozowania zagrożeń i planowania podstawowych przedsięwzięć;
 • organizuje i nadzoruje działania podległych jednostek, służb i policjantów oraz doskonali metody pracy prewencyjnej, operacyjno - rozpoznawczej i dochodzeniowo - śledczej, dostosowując podejmowane przedsięwzięcia do występujących i przewidywanych zagrożeń;
 • nadzoruje i koordynuje współdziałania jednostek i komórek Policji;
 • przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności Policji i policjantów;
 • udziela w ramach sprawowanego nadzoru, kierunkowych i szczegółowych wytycznych, zarządza i organizuje okresowe i doraźne oceny pracy przez podległe jednostki i ogniwa służbowe, a także poszczególnych policjantów.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 20.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Tomasik
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Tomasik Jednoosobowe Stanowisko ds. Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Kaczor
do góry