Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

l.p nr sprawy skan   data złożenia petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

wnoszącego lub podmiotu,

w interesie którego

petycja jest składana

przebieg postępowania  
 1  EAI.0151.7.2015

 Treść petycji

 

 23.12.2015  Mieszkańcy ul. Szpunara, Wieliczka

Analiza podjętych interwencji, skierowanie  pism do poszczególnych wydziałów KPP Wieliczka. Przygotowanie odpowiedzi  do podmiotu wnoszącego petycje. Udzielenie odpowiedzi w dniu 8 lutego 2016 roku. Odpowiedź

 

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce.

Kontakt:

ul. Jedynaka 30 A, 32-20 Wieliczka

tel.: 47 83 41 215

Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kpp@wieliczka.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 r. poz. 1195).

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KPP w Wieliczce nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 r. poz. 1195).

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2015
Data modyfikacji : 03.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Chwastek
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Chwastek Jednoosobowe Stanowisko ds. Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Tomasik
do góry