Struktura ogranizacyjna - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura ogranizacyjna

Struktura organizacyjna:

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:
1)prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcia procesu wykrywczego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, zwalczanie przestępczości pospolitej oraz ograniczenie zjawisk kryminogennych poprzez ich rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i ściganie w tym szczególnie:


a)przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu oraz przestępczości rozbójniczej,
b)przestępstw o podłożu seksualnym, handlu ludźmi, prostytucji, pedofilii oraz pornografii internetowej z udziałem nieletnich,
c)przestępstw przeciwko mieniu w tym głównie kradzieży i kradzieży z włamaniem,
d)produkcji i obrotowi bronią palną oraz materiałami wybuchowymi,
e)narkomanii i związanej z nią przestępczości narkotykowej,
f)kradzieży pojazdów samochodowych, obrotu nimi i ich legalizacji,
g)terroru kryminalnego,
h)przestępstw przeciwko dobrom kultury narodowej;

2)poszukiwania sprawców przestępstw, osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, prowadzenie czynności identyfikacyjnych nn zwłok i osób o nieustalonej tożsamości oraz ustalanie pobytu osób zaginionych;
3)prowadzenie pracy operacyjnej z wykorzystaniem form i metod określonych w przepisach służbowych, w tym funduszu operacyjnego oraz techniki operacyjnej;
4)prowadzenie wszechstronnego rozpoznania subkultur młodzieżowych w szczególności pseudokibiców, których działalność stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia;
5)ochrona osób, których życie, zdrowie lub wolność są realnie zagrożone czynami przestępczymi;
6)analiza dynamiki przestępczości, struktury i tendencji w jej kształtowaniu w celu wypracowania i wdrożenia skutecznych metod zapobiegania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości kryminalnej;
7)nadzór oraz koordynacja czynności operacyjno - rozpoznawczych podejmowanych przez podległe komisariaty Policji, udzielanie wsparcia w zakresie pracy operacyjnej;
8)współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Komendy oraz jednostkami organizacyjnymi Policji na terenie kraju jak również Centralnym Biurem Śledczym Policji, a także z innymi instytucjami w zakresie wymiany i uzyskiwania informacji w ramach prowadzonych spraw operacyjnych.

Do zadań Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego należy:
1)wszczynanie i przejmowanie do prowadzenia postępowań przygotowawczych z zakresu przestępczości kryminalnej charakteryzujących się złożonością podmiotowo -przedmiotową;
2)wykonywanie oraz koordynacja czynności sprawdzających oraz czynności podejmowanych w niezbędnym zakresie wynikających z przepisów kodeksu postępowania karnego;
3)obejmowanie nadzorem szczególnym poprzez uczestniczenie w planowaniu; organizowaniu i realizowaniu złożonych czynności procesowych, postępowań przygotowawczych nie przejętych do bezpośredniego prowadzenia, a charakteryzujących się znaczną trudnością w wykryciu sprawcy, udowadnianiu mu winy ze wszechstronnym wyjaśnieniem zakresu i rozmiarów jego przestępczej działalności;
4)sprawowanie nadzoru ogólnego w zakresie:


a)poprawności, jakości i skuteczności pracy dochodzeniowej,
b)formułowania wniosków dotyczących organizacji i usprawnienia prowadzonych postępowań,
c)stałego monitoringu wyników statystycznych i prawidłowej rejestracji statystycznej przestępstw,
d)koncentrowania się na wybranych zagadnieniach w zakresie ścigania karnego i koordynowania działalności podległych komórek dochodzeniowo-śledczych,
e)poprawności i systematyczności rejestracji kryminalnej;

5)prowadzenie śledztw oraz wykonywanie czynności w zakresie powierzonym przez właściwe prokuratury;
6)prowadzenie instruktażu i szkoleń z wybranych zagadnień prawa karnego;
7)sporządzanie okresowych analiz dotyczących stanu zagrożenia przestępczością oraz osiąganych wyników wykrywczych;
8)realizowanie zadań dochodzeniowo - śledczych zleconych przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, sądy, prokuratury oraz inne jednostki organizacyjne Policji w zakresie właściwości miejscowej;
9)wykonywanie czynności kontrolnych w ramach nadzoru służbowego nad pracą dochodzeniowo-śledczą w podległych komisariatach Policji;
10)prowadzenie ewidencji i nadzór nad zabezpieczonymi pojazdami do celów procesowych;
11)rozstrzyganie sporów o właściwość miejscową, jeżeli spór dotyczy zasięgu terytorialnego działania Komendy;
12)utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie zwalczania przestępczości;
13)prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych i związanej z tym dokumentacji oraz nadzorowanie w tym zakresie podległych komisariatów Policji;
14)udzielanie pomocy podległym jednostkom organizacyjnym Policji poprzez bezpośrednie wykonywanie czynności na miejscach poważnych zdarzeń przestępczych w celu właściwego zabezpieczenia dowodów.

1)ujawnianie i zwalczanie przestępczości gospodarczej w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy;
2)prowadzenie różnych form pracy operacyjnej o dużym stopniu złożoności z wykorzystaniem wszelkich dostępnych metod i środków pracy operacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3)wszczynanie i przejmowanie do prowadzenia z podległych Komendzie komisariatów Policji postępowań przygotowawczych o przestępstwa przewidziane w kodeksie karnym i innych ustawach karnych związanych z przestępczością gospodarczą i charakteryzujących się znacznym stopniem trudności oraz wielowątkowych;
4)obejmowanie nadzorem szczególnym postępowań przygotowawczych nie przejętych do bezpośredniego prowadzenia, a charakteryzujących się znaczną trudnością w wykryciu sprawcy, udowodnieniu mu winy lub ze wszechstronnym wyjaśnieniem zakresu i rozmiarów jego przestępczej działalności, oraz działań na rzecz zabezpieczenia majątkowego sprawców przestępstw;
5)utrzymywanie ścisłej współpracy z Prokuraturą, Urzędem Celnym, Urzędem Kontroli Skarbowej i innymi instytucjami kontrolnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie wykrywania i ścigania przestępstw gospodarczych;
6)rozpoznawanie nowych mechanizmów działań przestępczych;
7)organizowanie i nadzorowanie działań akcyjnych w celu zwalczania przestępczości na terenie giełd i targowisk;
8)prowadzenie i organizowanie szkoleń i lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu nieuczciwej konkurencji, ochrony znaków towarowych, praw autorskich a także innych przepisów prawa;
9)rozpoznawanie, ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw korupcyjnych;
10)wykrywanie i zwalczanie przestępczości w zakresie fałszerstwa i kolportażu krajowych i zagranicznych środków płatniczych oraz papierów wartościowych;
11)rozbudowywanie sieci osobowych źródeł informacji;
12)współdziałanie z Wydziałem do walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziałem do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w zakresie uzyskiwanej pomocy w sprawach o skomplikowanym charakterze, realizacji czynności wykraczających poza zasięg działania Komendy i w zakresie wzajemnej wymiany informacji.

Do zadań Wydziału Prewencji należy:
1)realizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie działań zewnętrznych ukierunkowanych na ujawnianie, zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń, a także kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych;
2)bieżące analizowanie oraz prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wyznaczanie na tej podstawie kierunków i priorytetów pracy służb prewencyjnych;
3)tworzenie i realizacja we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych ukierunkowanych na:


a)zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu, bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,
b)zwalczanie przestępczości,
c)ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
d)zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji
o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,
e)edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiatu,
f)kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanie przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4)opracowywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby dyslokacji służby patrolowej i w oparciu o wnioski wyznaczenie miejsc zagrożonych, rejonów zagrożenia, rejonów odpowiedzialności, tras patrolowych oraz określenie celów i sposobów ich realizacji;
5)planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie dyslokacji oraz sposobu pełnienia służby patrolowo – interwencyjnej oraz opracowanie i aktualizacja ceduł patrolowych;
6)ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej, na wodach i terenach przy wodnych oraz na szlakach i terenach kolejowych;
7)organizowanie, koordynowanie oraz realizacja profilaktyki wychowawczej i edukacji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości, a także współdziałanie w tym celu z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami;
8)organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie oraz zapewnienie prawidłowej pracy podległych komórek organizacyjnych;
9)prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz przedsięwzięć skierowanych na wykrywanie ich sprawców;
10)planowanie i organizowanie działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych imprez masowych i protestów społecznych;
11)planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań podległych jednostek organizacyjnych Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu obronnego państwa oraz oficerem prasowym jednostki i mediami;
12)organizowanie, koordynowanie i realizacja działań Komendy w zakresie rejestracji broni pneumatycznej, broni białej i innych rodzajów broni oraz prowadzenia ewidencji i rejestrów w tym zakresie, zgodnie z ustawą o broni i amunicji;
13)organizowanie, przygotowanie i utrzymywanie stanu gotowości i alarmowania Komendy do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, a także realizacja czynności w zakresie przygotowań mobilizacyjno-obronnych Komendy;
14)realizowanie doprowadzeń osób oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
15)koordynowanie działań Komendy w wypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, bądź w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub niebezpiecznego zakłócenia porządku publicznego na terenie powiatu wielickiego;
16)organizowanie, koordynowanie i realizacja działań pościgowo - blokadowych Komendy;
17)sprawowanie bezpośredniego bądź pośredniego nadzoru nad realizacją czynności służbowych przez przewodników psów służbowych;
18)organizowanie i utrzymanie w stałej gotowości do działania podległych sił NPP;
19)prowadzenie podręcznego magazynu broni i nadzór nad przechowywaniem broni służbowej i alarmowej w Komendzie;
20)planowanie i organizowanie patroli oficerskich Komendy;
21)organizowanie , koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby dzielnicowych.

 

Do zakresu zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą należy:

1)rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, a także wykrywanie i ściganie sprawców tych przestępstw;

2)realizowanie czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych zmierzających do rozpoznania i ścigania sprawców przestępstw o charakterze korupcyjnym i gospodarczym w ramach prowadzonych własnych i zleconych spraw operacyjnych oraz postępowań przygotowawczych;

3)prowadzenie postępowań przygotowawczych własnych i zleconych przez prokuraturę rejonową w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne;

4)inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw gospodarczych i korupcyjnych;

5)utrzymywanie stałej współpracy z Urzędami Celnymi, Skarbowymi, Strażą Graniczną i innymi instytucjami kontrolnymi;

6)współdziałanie z właściwymi wydziałami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w zakresie realizacji czynności o zasięgu krajowym lub przekraczających techniczno - kadrowe możliwości ich realizacji przez Komendę oraz prowadzenie wymiany informacji z innymi komórkami i jednostkami Policji na terenie kraju;

7)przejmowanie do prowadzenia postępowań przygotowawczych o dużej złożoności lub zawiłości bądź o najwyższym ciężarze gatunkowym w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne;

8)w ramach nadzoru zwierzchniego koordynowanie oraz nadzorowanie czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych na szczeblu powiatu w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;

9)dokonywanie okresowych analiz zagrożenia przestępczością gospodarczą i korupcyjną na terenie powiatu chrzanowskiego;

10)podejmowanie działań zmierzających do ujawniania nowych form przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;

11)dokonywanie analiz i ocen podejmowanych działań własnych i podległych komisariatów Policji dla zwiększenia skuteczności realizowanych przedsięwzięć wykrywczych;

12)organizowanie szkoleń doskonalenia zawodowego policjantów w zakresie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;

13)prowadzenie działalności informacyjnej oraz profilaktyki przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;

14)inicjowanie i organizowanie działań prewencyjno - kontrolnych związanych z ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcyjnej na szczeblu powiatu;

15)realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie metod i form gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji, uzyskanych w toku realizacji zadań wydziału oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Wspomagającym Komendy oraz Wydziałem Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

16)prowadzenie ewidencji i depozytu dowodów rzeczowych w sprawach będących przedmiotem postępowań prowadzonych przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą.

Do zadań Zespołu Dyżurnych należy:
1)Zapewnienie całodobowej obsługi Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy;
2)Realizacja przez służbę dyżurną Komendy zadań i obowiązków określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności takich jak:


a)bieżące przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach oraz zapewnienie natychmiastowej reakcji na zgłoszone zdarzenia,
b)natychmiastowe informowanie w zależności od potrzeb i rodzaju zdarzenia właściwych służb o konieczności podjęcia przez nie działań,
c)bezzwłoczne dokumentowanie podjętych decyzji, wydanych i otrzymanych poleceń oraz wyznaczonych zadań i wyniku ich realizacji,
d)dostosowywanie podejmowanych działań do zaistniałej sytuacji i przewidywanego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, albo porządku publicznego,
e)realizacja zadań wynikających z planów, procedur, algorytmów i harmonogramów,
f)bieżące monitorowanie aktualnego rozmieszczenia policjantów pełniących służbę poza siedzibą Komendy,
g)bieżące informowanie Komendanta i I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji o zdarzeniach podlegających meldowaniu,
h)wyznaczanie policjanta odpowiedzialnego za kierowanie czynnościami na miejscu zdarzenia oraz wskazywanie sposobu i terminu przekazywania przez policjantów dokumentacji z wykonanych czynności,
i)prowadzenie rejestrów, ewidencji i innej dokumentacji wynikającej z przepisów lub poleceń przełożonych,
j)realizowanie zadań radiooperatora, operatora systemów informatycznych.

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:
1)analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na drogach, badanie przyczyn i okoliczności powstawania zdarzeń na drogach;
2)organizowanie i sprawowanie nadzoru nad ruchem na podstawowej sieci dróg powiatu, w tym prowadzenie:


a)działań dyscyplinujących kierujących i pieszych,
b)działań proekologicznych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu,
c)kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych, ponadgabnarytowych i innych mających wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym;


3)wykonawstwo czynności na miejscach zdarzeń drogowych oraz prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia zaistniałe na drogach publicznych;
4)organizowanie działalności profilaktyczno – wychowawczej w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz współpracę w tym zakresie z placówkami oświatowymi i lokalnymi środkami masowego przekazu;
5)zabezpieczenia delegacji krajowych i zagranicznych oraz imprez i zawodów sportowych organizowanych na drogach publicznych;
6)rejestrowanie naruszeń przepisów ruchu drogowego, orzeczeń organów uprawnionych do nakładania kar w postępowaniu administracyjnym oraz kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne kierujących pojazdami;
7)współpraca z organami i instytucjami w zakresie inżynierii drogowej;
8)współdziałanie z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w sprawach:
a)ujawniania i zwalczania przestępstw oraz wykroczeń w ruchu drogowym,
b)szkolenia i lokalnego doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy;
9)współdziałanie z podmiotami prowadzącymi parkingi strzeżone i Urzędami Skarbowymi w zakresie przetrzymywania na parkingach pojazdów zabezpieczonych przez policjantów wydziału oraz przekazywania ich na rzecz skarby państwa;
10)współpraca z jednostkami samorządowymi powiatu wielickiego oraz Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie organizacji i kierowania ruchem drogowym oraz w zakresie kontroli transportu drogowego.

Do zadań Wydziału Wspomagającego:
1)realizowanie decyzji Komendanta w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji;
2)prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służby (pracy) policjantów (pracowników) Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;
3)prowadzenie spraw ze stosunku służbowego (pracy) innych niż wymienione w pkt 2, w tym prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników cywilnych Komendyi podległych jednostek organizacyjnych Policji;
4)realizowanie, w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych naboru do szkół policyjnych w ramach limitów wyznaczanych przez szkoły;
5)organizowanie – zgodnie z decyzjami Komendanta – lokalnego doskonalenia zawodowego, wyszkolenia strzeleckiego i wychowania fizycznego w Komendzie i podległych jednostek organizacyjnych Policji;
6)wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom oraz obsługiwanie systemu informatycznego „KADRA” i „SWOP”;
7)sporządzanie sprawozdań okresowych i doraźnych w sprawach wchodzących w zakres działania komórki;
8)prowadzenie programu „PŁATNIK” oraz wydawanie stosownych dokumentów;
9)prowadzenie dokumentacji związanej ze stażem i przygotowaniem zawodowym;
10)prowadzenie ewidencji czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych, wprowadzanie danych do policyjnego systemu rejestracji;
11)podejmowanie na polecenie Komendanta czynności sprawdzająco – wyjaśniających w komórkach organizacyjnych Komendy oraz podległych jednostkach organizacyjnych Policji, pod kątem wykonywania ustawowych zadań Policji oraz obowiązków przez policjantów i pracowników cywilnych;
12)badanie efektywności organizacji służby i pracy, metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego oraz analizowanie zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu Komendy;
13)dokonywanie okresowych analiz i sporządzanie sprawozdań z zakresu czynności wyjaśniających;
14)prowadzenie ewidencji manualnej i elektronicznej w zakresie ewidencji przewinień i kar dyscyplinarnych;
15)wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa higieny służby i pracy oraz medycyny pracy;
16)realizowanie całości zagadnień w zakresie ppoż. w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
17)wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jednostkach organizacyjnych Policji zasad wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej;
18)przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, policjanci i pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w Komendzie lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;
19)bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
20)sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia policjantów i pracowników oraz poprawę warunków służby i pracy;
21)udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Komendy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
22)udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Komendy albo jej części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;
23)udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy, urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo policjantów i pracowników;
24)przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
25)udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących policjantami i pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
26)opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach służby i pracy;
27)udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w służbie i przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
28)prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków w służbie i przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
29)doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
30)udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną służbą i pracą;
31)doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach służby i pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
32)współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych policjantów i pracowników;
33)współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku służby i pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony policjantów i pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;
34)współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach;
35)współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad policjantami i pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników oraz profilaktycznych policjantów;
36)współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:


a)podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
b)podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków służby pracy;

37)uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy oraz wypadkom mającym związek ze służbą w Policji;
38)inicjowanie i rozwijanie na terenie Komendy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo – Informacyjnych należy:

1)informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta, przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz przez podległe jednostki organizacyjne Policji, również poprzez przygotowanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz zamieszczanie przygotowywanych materiałów na policyjnej stronie internetowej Komendy;
2)udzielanie ogólnopolskim oraz zagranicznym środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Policji na terenie powiatu, przy czym zakres i forma udzielania takich informacji wymaga każdorazowi akceptacji rzecznika prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie;
3)udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania prasowe, a także po uzgodnieniu z rzecznikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest Komendant, komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jednostki organizacyjne Policji;
4)koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jednostki organizacyjne Policji;
5)współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem, również poprzez współpracę z samorządami, organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
6)realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;
7)współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby właściwej Komendy Wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji;
8)organizacja i obsługa posiedzeń, konferencji, spotkań i uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy;
9)dokonywanie okresowych analiz i sporządzanie sprawozdań z zakresu postępowań skargowych;
10)prowadzenie ewidencji manualnej i elektronicznej w zakresie skargowości;
11)przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków obywateli dotyczących działalności Policji;
12)prowadzenie postępowań skargowych i czynności wyjaśniających oraz ewidencji listów i wniosków.

Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1)zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
2)prowadzenie postępowań sprawdzających w tym kontrolnych postępowań sprawdzających;
3)zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
4)zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
5)prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, w zakresie określonym przepisami;
6)opracowywanie sprawozdań z działalności pionu ochrony Komendy;
7)współpraca ze służbami i instytucjami uprawnionymi do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego;
8)kontrola informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;
9)uczestniczenie w procedurach wyjaśniających związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych;
10)prowadzenie szkoleń w Komendzie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
11)opracowanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Komendanta, planu ochrony informacji niejawnych Komendy, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
12)organizowanie i koordynowanie działalności archiwalnej w jednostce;
13)gromadzenie, opracowywanie, porządkowanie, brakowanie i udostępnianie zasobów archiwalnych Komendy;
14)zapewnianie przetwarzania informacji niejawnych w Komendzie przez kancelarię tajną;
15)weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji;
16)prowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu niejawnych wynikających z dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego dla tych systemów.

 

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 28.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Chwastek
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Chwastek Jednoosobowe Stanowisko ds. Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Kaczor
do góry